Godtemplarorden


Logen 512 Hoppets Ankare
Logen Hoppets Ankare i Bredbyn bildades 1883. Den fick vid starten 10 medlemmar. Av chartermed-lemmarna var vid 50-års jubileet 1933 två kvar i logen. Det beslutades då att logens namn skulle bli Hoppets Ankare. Inträdesavgiften bestämdes till "1: - kr för män och 75 öre för fruntimmer samt kvartals-avgiften till 75 öre för män och 50 öre för fruntimmer".

I Landön hade också bildats en loge, Segerns Ankare, vari denna bys härvarande medlemmar ingick. På mötet den 10/11 1883 beslutades, att dessa medlemmars andel i Hoppets Ankares tillgångar skulle utgöra 40: – kronor. Denna loge blev emellertid av kort varaktighet och först år 1921 upptogs verksamhet på nytt, och då fick den namnet Stjärneborg.I början av år 1900 fick man rättighet att få inreda övre våningen i skolan. I april fattade logen beslut att bygga ordenshus.

Tomt till ordenshuset skänktes. Nu började bygget, och offerviljan var stor bland medlemmarna. En del skänkte pengar och andra bidrog på annat sätt, såsom genom frivilliga dagsverken m m. I slutet av år 1901 var bygget färdigt. Den 30/10 detta år beslutades att hålla invigningsfesten i ordenshuset jul-helgen 1901 och den 8/12 samma år hade logen sitt första möte i egen lokal. Den 24/11 hade hållits ett möte, varpå det beslutades att logens fastighet skulle få namnet "Ankarfästet" i stället för det förut beslutade "Gåvan".

Nu hade logen lokal, men det gällde även att kunna betala den. På ett möte 1912 upplystes om att logen fått tillstånd att anordna ett lotteri.

Nöjesfrågan verkar ha vållat oro och splittring inom logen. De yngre ville dansa, men de äldre höll på stadgarna. Den 12/2 1905 upplästes ett brev från Storlogen, vari den anklagade logen att ha över-trätt stadgarna och dansat i ordenslokalen.

Logeverksamheten har under perioden 1933-1958 haft både med- och motgångar. Ibland har verk-samheten legat nere i många år. Från den 9/10 1942 till den 13/2 1948 hölls inga möten och inte heller mellan 1954 och 1956. År 1937 beslutades att sammanslå logerna Hoppets Ankare och Stjärneborg i Landön. Sammanslagningen skedde den 1937.

Att verksamheten tidvis har legat nere, berodde till stor del på att lokalen var dålig och behövde en grundlig reparation. Detta hade många gånger ventilerats, och den 1956 hölls ett möte med Ekonomiska föreningen, och där upptogs frågan om att reparera ordenshuset. Vid årsmötet den 1957 upplöstes "Föreningen Hoppets Ankare u p a" och dess tillgångar övertogs av logen.


Nykterhetsrörelsen


1883 bildades flera nykterhetsföreningar i Offerdal. Dalblomman i Ede, Dahlia i Kaxås, Åsblomman i Offerdal, Hoppets ankare i Bredbyn, Käloms styrka i Österulfsås, Sanningskämpen i Tångeråsen, Framtiden i Offerdal, Rönnblomman i Rönnöfors, Hoppets i Tulleråsen, Fjällrosen i Olden, Stjärneborg i Landön, sammanslagen med Hoppets ankare, Fjälldalens ros i Enarsvedjan.

Till uppgifterna i ovanstående tablå kan tilläggas, att enligt tillgängliga protokoll bildades också i Landön en loge den 29/11 1883 med namnet "Segerns ankare". Den torde dock rätt snart ha blivit nedlagd, men verksamheten upptogs på nytt 1921, och den fick då namnet "Stjärneborg". Den sammanslogs med Hoppets ankare den 12/12 1937.

I samband med godtemplarrörelsens frammarsch I våra bygder blev det också i viss mån ett ideellt och kulturellt uppsving. Ung och gammal engagerades nu i uppgifterna att anskaffa samlingslokaler.