Anteckningar om mejerirörelsen i Offerdal

Efter mönster från ett tiotal platser i Jämtland, där man strävade efter en enhetligare smörproduktion, gick några bönder i Offerdal ihop 1869 för att starta ett bymejeri. Tre år senare försökte man organisera befintliga småmejerier i ett gemensamt bolag med försäljningsbutik i Östersund, men försäljningen gick dåligt och det misslyckades, så firman upplöstes.

Den huvudsakliga anledningen till bymejeriernas tillbakagång sammanhänger med att den s k "högtiden" var under trävarurörelsens tillfälliga glansdagar. Mjölkpriset sprang upp till 50 öre kannan i trakter där många skogsarbetare samlades och de närboende fick då sälja sin produktion förmånligt.


Det dröjde tjugo år innan mejerirörelsen organiserades i Offerdal igen och då genom initiativ utifrån. Först när man började övergå från produktion av smör till ost vid Jämtlandsmejerierna, startades här 1903 det första ost-mejeriet. Förutom Änge mejeri fanns tidigare flera mejerier inom Offerdal, Bergs mejeri, grundat 1905 och Åflo mejeri som kom till 1906 och slutligen Kävåsens mejeri, som startade 1925.
De tre senast nämnda mejerierna lades ner under 1930-talet och leverantörerna till Bergs mejeri sände sin mjölk till Dvärsätts mejeri. Åfloleverantörerna sände sin mjölk till Västbygdens mejeri medan Kävåsenleverantörerna gick över till Änge direkt.
mejerskor

mejeri12  
Under de svarta åren, efter fredsslutet då livsmedelspriserna sjönk katastrofalt, råkade föreningen, som andra mejeriföretag, på obestånd eftersom man inte hade reserver i tillräcklig mängd från de goda åren. Leverantörerna kunde inte godta det dåliga mjölkpriset och driften måste läggas ner 1930.